Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän SETA ry. ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue on Keski-Suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa seksuaalisten vähemmistöjen asemaa toiminta-alueellaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo edellytyksiä monimuotoiselle sosiaaliselle toiminnalle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen myönteisen minäkuvan rakentamiseksi, pyrkii ennakkoluuloja ja syrjintää vähentävään vuorovaikutukseen vähemmistö- ja valtakulttuurin välillä sekä toimii yhteistyössä muiden vastaavien järjestöjen kanssa, jotka pyrkivät edistämään seksuaalivähemmistöjen asemaa kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan osana.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahakeräyksiä.

Yhdistyksen jäseniä ovat ne hallituksen hyväksymät henkilöt tai tahot, jotka maksavat jäsenmaksun kalenterivuosittain. Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja
ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä. Sen lisäksi syyskokous valitsee yhdistyksen hallitukseen 2 – 5 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Älänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä, aina kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan / toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.

Yhdistyksen syys- ja kevätkokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä syys – marras- ja helmi – huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
7. valitaan yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja / toiminnantarkastaja;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus;
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa;
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan / toiminnantarkastajan lausunto;
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu- vapauden myöntämisestä;
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Jyväskylässä 30.3.2011